Red Edge Peperomia

placeholder
Scientific Name: Peperomia clusiifolia
Family: Piperaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats, Non-Toxic to Horses
Toxic Principles: Non-toxic