Peperomia Peltfolia

Peperomia Peltfolia
Scientific Name: Peperomia peltifolia
Family: Piperaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats, Non-Toxic to Horses
Toxic Principles: Non-toxic