Yoshiko

Yoshiko was adopted!
Color: 
Grey/White
Gender: 
Female

Yoshiko and Yoyo are bonded. They must go home together. 

Yoshiko

Yoshiko