Yoshiko

Name: 
Yoshiko
Color: 
Grey/White
Gender: 
Female

Yoshiko and Yoyo are bonded. They must go home together. 

Yoshiko

Yoshiko