Zebra Haworthia

Scientific Name: Haworthia fasciata
Family: Liliaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats

Join the ASPCA

Animals in need are counting on the ASPCA, and we are counting on you.