Yorba Linda

Peperomia Rotundifolia
Scientific Name: Peperomia rotundifolia
Family: Piperaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats, Non-Toxic to Horses