Wild Lantana

Wild Lantana
Additional Common Names: Sand Verbena, Prairie Snowball
Scientific Name: Abronia fragrans
Family: Nyctaginaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats, Non-Toxic to Horses
Toxic Principles: Non-toxic