Watermelon Begonia

Watermelon Begonia
Scientific Name: Peperomia argyreia
Family: Piperaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats, Non-Toxic to Horses