Achira

Tous-les-mois

Additional Common Names: Achira, Canna, Arrowroot
Scientific Name: Canna edulis
Family: Cannaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats, Non-Toxic to Horses