Thyme

Thyme
Additional Common Names: Common Thyme, Garden Thyme, German Thyme
Scientific Name: Thymus vulgaris
Family: Lamiaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats, Non-Toxic to Horses
Toxic Principles: Non-toxic