Sweet Potato Vine

Sweet Potato Vine
Additional Common Names: Sweet potato
Scientific Name: Ipomoea batatas
Family: Convolvulaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats, Non-Toxic to Horses
Toxic Principles: Non-toxic