Scarborough Lily

Scarborough Lily
Scientific Name: Vallota speciosa
Family: Amaryllidaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats, Non-Toxic to Horses