Sand Verbena

Sand Verbena
Additional Common Names: Prairie Snowball, Wild Lantana
Scientific Name: Abronia fragrans
Family: Nyctaginaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats, Non-Toxic to Horses
Toxic Principles: Non-toxic