Saffron Spike Zebra

Saffron Spike Zebra
Scientific Name: Aphelandra squarrosa
Family: Acanthaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats, Non-Toxic to Horses
Toxic Principles: Non-toxic