Plantanus Occidentalis

Plantanus Occidentalis
Additional Common Names: oriental plane
Scientific Name: Plantanus occidentalis
Family: Plantanaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats, Non-Toxic to Horses
Toxic Principles: Non-toxic