Pirliteiro

Pirliteiro
Additional Common Names: Haws
Scientific Name: Crataegus species
Family: Rosaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats, Non-Toxic to Horses
Toxic Principles: Non-toxic