Pincushion Flower

Pincushion Flower
Scientific Name: Leucospermum incisum
Family: Protaeceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats, Non-Toxic to Horses
Toxic Principles: Non-toxic