Petunia

Petunia
Scientific Name: Petunia species
Family: Solanaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats, Non-Toxic to Horses
Toxic Principles: Non-toxic