Peperomia Sandersii

Peperomia Sandersii
Scientific Name: Peperomia sandersii
Family: Piperaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats, Non-Toxic to Horses
Toxic Principles: Non-toxic