Peperomia Hederifolia

peperomia hederifolia
Additional Common Names: Plantinum Peperomia, Silver Leaf Peperomia, Ivy Leaf Peperomia, Ivy Peperomia
Scientific Name: Peperomia griseoargentea
Family: Piperaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats
Toxic Principles: Non-toxic