Miniature Marble Plant

Miniature Marble Plant
Scientific Name: Neoregelia spectabilis
Family: Bromeliaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats
Toxic Principles: Non-toxic