Metallic Peperomia

Metallic Peperomia
Scientific Name: Peperomia caperata
Family: Piperaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats
Toxic Principles: Non-toxic