Manila Palm

Manila Palm
Additional Common Names: Dwarf Royal Palm, Christmas Palm
Scientific Name: Veitchia merrillii
Family: Arecaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats