Little Zebra Plant

placeholder
Scientific Name: Haworthia subfasciata
Family: Aloaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats, Non-Toxic to Horses
Toxic Principles: Non-toxic