Linden

placeholder
Scientific Name: Tilia americana
Family: Tiliaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats, Non-Toxic to Horses
Toxic Principles: Non-toxic