Lance Pleomele

Lance Pleomele
Scientific Name: Draceana spp.
Family: Asparagaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats, Non-Toxic to Horses
Toxic Principles: Non-toxic