Kaempferia

Kaempferia
Additional Common Names: Peacock Ginger
Scientific Name: Kaempferia spp.
Family: Zingiberaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats, Non-Toxic to Horses
Toxic Principles: Non-toxic