Japanese Pittosporum

Japanese pittosporum
Additional Common Names: Australian laurel, Mock orange
Scientific Name: Pittosporum tobira
Family: Pittosporaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats, Non-Toxic to Horses
Toxic Principles: Non-toxic