Dwarf Whitman Fern

placeholder
Scientific Name: Nephrolepsis cordifolia plumosa
Family: Nephrolepidaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats, Non-Toxic to Horses
Toxic Principles: Non-toxic