Desert Trumpet

Scientific Name: Eriogonium inflatum
Family: Polygonaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats, Non-Toxic to Horses
Toxic Principles: Non-toxic

Join the ASPCA

Animals in need are counting on the ASPCA, and we are counting on you.