Coral Bells

Additional Common Names: Coral Bells, Heuchera
Scientific Name: Heuchera sanguinea
Family: Saxifragaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats, Non-Toxic to Horses