Celosia Plumosa

Celosia Plumosa
Additional Common Names: Cockscomb
Scientific Name: Celosia plumosa
Family: Amaranthaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats, Non-Toxic to Horses