Boston Fern

Boston Fern
Scientific Name: Nephrolepis exalta bostoniensis
Family: Dryopteridaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats