Blue-eyed African Daisy

Blue Eyed African Daisy
Additional Common Names: Blue-eyed Daisy
Scientific Name: Arctotis stoechadifolia
Family: Compositae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats