Algaroba

Algarroba
Additional Common Names: Kiawe, Mesquite
Scientific Name: Prosopis limensis
Family: Mimosaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats, Non-Toxic to Horses