Pet Care

False Aralia

False Aralia
Scientific Name: Dizygotheca elegantissima
Family: Araliaceae
Non-Toxicity: Non-Toxic to Dogs, Non-Toxic to Cats
Toxic Principles: Non-toxic