Diamond

Name: 
Diamond
Color: 
Black/White Tuxedo
Gender: 
Female
Age: 
5 years

Diamond

Diamond

Diamond