blog_shamrocks-story_031716_body1.jpg

Shamrock at the ASPCA Animal Hospital